इयत्ता १० वी १२ वी विषय शंका समाधान

अनु. क्र. दिनांक इयत्ता विषय वेळ यूटूब लिंक
१. १ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी - विज्ञान Chemistry संध्या. ४ ते ५ https://youtu.be/1OdDVaED-dQ
२. २ फेब्रुवारी, २०२१ १० वी History ४ वाजता https://youtu.be/wJH1Jh8eUhc
३. ३ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी Maths ४ वाजता https://youtu.be/FA1kp4smSDo
४. ४ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी कला  Geography ४ वाजता  https://youtu.be/4qYNDm8zACI
५. ५ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी Geography ४ वाजता  https://youtu.be/KC5urBgiiQk
६. ८ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी अर्थशास्त्र ४ वाजता  https://youtu.be/SUoUfduZN0g
७. ९ फेब्रुवारी, २०२१ १० वी भूगोल ४ वाजता  https://youtu.be/trpfAQvfEmk
८. १० फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी मानसशास्त्र ४ वाजता  https://youtu.be/vODFMt8LCcE
९. ११ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी मराठी ४ वाजता  https://youtu.be/8SrMO2NsZWQ
१०. १२ फेब्रुवारी, २०२१ १२ वी Biology ४ वाजता  https://youtu.be/FV_DULNk6ts
११. १५ फेब्रुवारी २०२१ १० वी मराठी ४ वाजता  https://youtu.be/A33VqnYmIeI
१२. १६ फेब्रुवारी २०२१ १० वी गणित ४ वाजता  https://youtu.be/B9OMo7J_6Us
१३. १७ फेब्रुवारी २०२१ १२ वी तत्वज्ञान ४ वाजता  https://youtu.be/2f2-gLaUzw0
१४. १८ फेब्रुवारी २०२१ १० वी कुमारभारती ४ वाजता  https://youtu.be/urmlmgk4mdM
१५. १९ फेब्रुवारी २०२१ १० वी इंग्रजी ४ वाजता  https://youtu.be/TnC-sTWf-0I
१६. २२ फेब्रुवारी २०२१ १२ वी समाजशास्त्र ४ वाजता  https://youtu.be/Rc6hIPYLGRE
१७. २३ फेब्रुवारी २०२१ १२ वी राज्यशास्त्र ४ वाजता  https://youtu.be/00ozNB6TOJ8
१८. २४ फेब्रुवारी २०२१ १२ वी इंग्रजी ४ वाजता  https://youtu.be/-VTV96S2GeI
१९. २५ फेब्रुवारी २०२१ १० वी विज्ञान ४ वाजता  https://youtu.be/ZNtXHmxBX-I
२०. २६ फेब्रुवारी २०२१ १० वी हिंदी ४ वाजता  https://youtu.be/oTbaojlUrmA
२१. १ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] उर्दू ४ वाजता  https://youtu.be/m6eNTUuFvSE
२२. २ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] मराठी (संयुक्त) ४ वाजता  https://youtu.be/CHwtOzXhX6g
२३. ३ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] हिंदी ४ वाजता  https://youtu.be/kpAO5GLMuz4
२४. ४ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] इंग्रजी ४ वाजता  https://youtu.be/Lu9lOXSuK1Q
२५. ५ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] गणित १ (बीजगणित) ४ वाजता  https://youtu.be/KmZUURh0k4U
२६. ६ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] इंग्रजी ४ वाजता  https://youtu.be/Lu9lOXSuK1Q
२७. ८ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] गणित २ ४ वाजता  https://youtu.be/cPrEpmGBgHQ
२८. ९ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] विज्ञान १ ४ वाजता  https://youtu.be/hzOcqNsd2Cs
२९. १० मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] विज्ञान २ ४ वाजता  https://youtu.be/ki4cca053xs
३०. १२ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] इतिहास व नागरिकशास्त्र ४ वाजता  https://youtu.be/mfyO4nRpk8k
३१. १५ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] भूगोल ४ वाजता  https://youtu.be/rW1TX551f0c
३२. १६ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] अरबी ४ वाजता  https://youtu.be/XBILba9AyS8
३३. १७ मार्च २०२१ १० वी [उर्दू माध्यम] विशेष सत्र उर्दू माध्यम ४ वाजता  https://youtu.be/ZrGGcdH2b7I
३४. २२ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] उर्दू ४ वाजता  https://youtu.be/LIhR5suXenY
३५. २३ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] ENGLISH ४ वाजता  https://youtu.be/VpA90FfrWJ4
३६. २४ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] MATHS ४ वाजता  https://youtu.be/Ern5gc3m-S04
३७. २५ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] GEOGRAPHY ४ वाजता  https://youtu.be/LRHXRPnO6NQ
३८. SOCIOLOGY ५ वाजता 
३९. २६ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] B.K. & A/c ४ वाजता  https://youtu.be/QgqbOIITkGw
४०. २७ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] PHYSICS ४ वाजता  https://youtu.be/1dFGXcMYax4
४१. २९ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] ECONOMICS ४ वाजता  https://youtu.be/2wRj6BsBCUA
४२. ३० मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] CHEMISTRY ४ वाजता  https://youtu.be/DmCXRVBQS_U
४३. ३१ मार्च २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] BIOLOGY ४ वाजता  https://youtu.be/kjB6d0_l9qM
४४. १ एप्रिल २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] HISTORY ४ वाजता  https://youtu.be/ORl-bZLeUNY
४५. २ एप्रिल २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] S.P. ४ वाजता  https://youtu.be/URpIqFh9ha4
४६. HINDI ५ वाजता 
४७. ३ एप्रिल २०२१ १२ वी [उर्दू माध्यम] O.C. & M. ४ वाजता  https://youtu.be/vhd0T1s-07Q
४८. PSYCHOLOGY ५ वाजता