पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 2022-2023 (Bridge Course 2022-2023) - Download Download

मराठी माध्यम

विषय - मराठी

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - गणित

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - इंग्रजी

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - विज्ञान

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता १० वी-I सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता १० वी-II सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - सामाजिक शास्त्रे

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता ३ री परिसर अभ्यास Download Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी परिसर अभ्यास Download Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी परिसर अभ्यास Download Download EVS-1 Download | EVS-2 Download EVS-1 Download | EVS-2 Download
4. इयत्ता ६ वी सामाजिक शास्त्र Download Download History Download | Geography Download History Download | Geography Download
5. इयत्ता ७ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download History Download History Download
6. इयत्ता ७ वी भूगोल Download Download Geography Download Geography Download
7. इयत्ता ८ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download History Download History Download
8. इयत्ता ८ वी भूगोल Download Download Geography Download Geography Download
9. इयत्ता ९ वी इतिहास,नागरिकशास्त्र Download Download - Download Download
10. इयत्ता ९ वी भूगोल Download Download Geography Download Geography Download
11. इयत्ता १० वी इतिहास,राज्यशास्त्र Download Download - Download Download
12. इयत्ता १० वी भूगोल Download Download Geography Download Geography Download

Medium : English

Subject : English (Higher Level)

Sr. No. Standard Download Pre Test Post Test
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

Subject : Mathematics

Sr. No. Standard Download Pre Test Post Test
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload

Subject : Science

Sr. No. Standard Download Pre Test Post Test
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
5. इयत्ता 7 वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
6. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
7. इयत्ता १० वी-Part 1 सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
8. इयत्ता १० वी-Part 2 सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload

Subject : Social Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता 3 री सेतू अभ्यास Download - DownloadDownload
2. इयत्ता 4 री सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
3. इयत्ता 5 थी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download HistroyDownload | GeographyDownload HistroyDownload | GeographyDownload
5. इयत्ता ७ वी Geography सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
6. इयत्ता ७ वी History सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
7. इयत्ता 8 वी Geography सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
8. इयत्ता 8 वी History सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
9. इयत्ता 9 वी Geography सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
10. इयत्ता 9 वी History सेतू अभ्यास Download - सेतू अभ्यास Download
11. इयत्ता 10 वी Geography सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
12. इयत्ता 10 वी History सेतू अभ्यास Download - सेतू अभ्यास Download

उर्दू माध्यम

विषय - उर्दू भाषा

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - गणित

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download DownloadDownload DownloadDownload

विषय - विज्ञान

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता १० वी-I सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता १० वी-II सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download

विषय - परिसर अभ्यास व सामाजिक शास्त्र

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
4. इयत्ता ६ वी - इतिहास सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
5. इयत्ता ६ वी - भूगोल सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
6. इयत्ता ७ वी - इतिहास सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
7. इयत्ता ७ वी - भूगोल सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
8. इयत्ता ८ वी - इतिहास सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
9. इयत्ता ८ वी - भूगोल सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
10. इयत्ता ९ वी - भूगोल सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
11. इयत्ता ९ वी - इतिहास सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
12. इयत्ता १० वी - भूगोल सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download
13. इयत्ता १० वी - इतिहास सेतू अभ्यास Download Download Download Download Download