State Council of Educational Research & Training(SCERT), Maharashtra
State Council of Educational Research & Training(SCERT), Maharashtra
State Council of Educational Research & Training(SCERT), Maharashtra
State Council of Educational Research & Training(SCERT), Maharashtra
State Council of Educational Research & Training(SCERT), Maharashtra
mscert-education-researchmscert-education-research
mscert-punemscert-pune
mscert-garad-sirmscert-garad-sir
mscert-directormscert-director

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र

शासन निर्णय, शिक्षण व समाज कल्याण विभाग ठराव क्रमांक : पीटीसी १०६३ ए, दिनांक २९/१०/१९६३ अन्वये जानेवारी १९६४ मध्ये राज्य शिक्षण शास्त्र संस्था या नावाने प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा/गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली.
राज्य शिक्षण शास्त्र व राज्यस्तरीय इतर शैक्षणिक संस्थांची(राज्य शिक्षण शास्त्र संस्था,महाराष्ट्र राज्य , पुणे व्यवसाय मार्गदर्शन व निवड संस्था, मुंबई, दृक-श्रवण शिक्षण संस्था, पुणे, राज्य आंग्लभाषा अध्यापन संस्था, मुंबई, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, नागपूर यांची ) पुनर्रचना करून शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक: पीटीसी १०८४/६८९५/(२५/८४) माशि-४, दिनांक ३१/८/१९८४ अन्वये “राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र” स्थापन करण्यात आली आहे. सदर संस्थेचा कारभार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिपत्याखाली चालतो.

-

MSCERT
अभ्यासिका
शैक्षणिक तंत्रविज्ञान
व्हर्चूअल क्लासरूम